Algemene voorwaarden Keramiekatelier CV

Broekkantstraat 52A, 9051 Afsnee
Zaakvoerder: Caroline Vandeschoor
BTW BE0643372789
Ondernemingsnummer 0643372789

Wat zijn deze algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden bepalen de huisregels die gelden in Keramiekatelier Caroline Vandeschoor (CV). Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor iedereen die gebruik maakt van de faciliteiten en/of deelneemt aan de lessen of workshops. Lees ze daarom zorgvuldig door. 

Keramiekatelier CV kan de algemene voorwaarden op elk gewenst moment aanpassen. Wijzigingen zullen gemeld worden per e-mail of door aankondiging in het atelier. Door verder gebruik te maken van het atelier, op welke wijze dan ook, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen van de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden kan je steeds raadplegen op de website.

Algemeen

Deelname aan activiteiten van/in het atelier is voorbehouden voor personen vanaf 16 jaar. Jongeren van 10 t.e.m. 15 jaar kunnen deelnemen als ze begeleid worden door een volwassene. 

Inschrijving vindt plaats door inschrijving via de website van Keramiekatelier CV of via het sturen van een e-mail. Door inschrijving aanvaard je de toepassing van deze algemene voorwaarden. 

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde inschrijvingsbedrag via het online boekingssysteem of via overschrijving op rekeningnummer BE32 7340 4807 2502 op naam van Caroline Vandeschoor. Aanvaarding van de inschrijvingen gebeurt in volgorde van betaling.

Als een lessenreeks of workshop volgeboekt is kan je Keramiekatelier CV mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’, samen met je volledige naam en telefoonnummer. Keramiekatelier CV neemt zo snel mogelijk contact met je op zodra er een plekje vrij is gekomen.

Keramiekatelier CV behoudt zich het recht om een lessenreeks of workshop te allen tijde af te lasten. Het atelier doet er alles aan om dit te voorkomen, maar wanneer dit gebeurt krijgen de deelnemers naargelang de omstandigheden een waardebon ter waarde van het betaalde inschrijvingsgeld of wordt het inschrijvingsgeld binnen de 30 dagen terugbetaald. 

Indien Keramiekatelier CV door overmacht (de absolute of praktische onmogelijkheid, buiten de macht of controle van de contractant, om de overeenkomst uit te voeren) gesloten moet worden zullen er op een nader te bepalen tijdstip vervangende workshops of lessen aangeboden worden. In geval van sluiting door overmacht zal Keramiekatelier CV onder geen enkele omstandigheid workshops, lessen, beurtenkaarten of abonnementen terugbetalen. 

Keramiekatelier CV behoudt zich het recht voor om de prijzen jaarlijks aan te passen, of vaker indien dit noodzakelijk zou zijn door sterk stijgende energie- of grondstofprijzen. 

Deelnemers moeten de richtlijnen van Keramiekatelier CV naleven en worden verzocht zich te houden aan alle aanwijzingen die Keramiekatelier CV of haar aangestelde geeft om de goede werking van het atelier te verzekeren. Keramiekatelier CV behoudt zich het recht voor een deelnemer niet meer tot het atelier, een lessenreeks of een workshop toe te laten, ofwel tussentijds van deelname uit te sluiten als zich betalingsproblemen met de deelnemer voordoen, of indien een deelnemer zich niet aan de richtlijnen van het atelier houdt of de goede werking ervan verstoort.

De gezondheids- en veiligheidsvoorschriften zoals verstrekt door het atelier moeten strikt worden opgevolgd. Het gebruik van voedsel is niet toegestaan tijdens het werken in het atelier. Dit kan wel in de daartoe voorziene ruimte. Tijdens de workshops en lessenreeksen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Deelnemers zijn hier zelf verantwoordelijk voor, dus denk er aan om kleding aan te trekken die vuil mag worden. Deelnemers zorgen zelf voor de noodzakelijke beschermende middelen, zoals handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril etc. Stofmaskers kunnen ook aangekocht worden in het atelier.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht. Keramiekatelier CV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het atelier of van door Keramiekatelier CV gegeven informatie, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Elke deelnemer van Keramiekatelier CV moet ten laatste 20 minuten voor het beëindigen van een sessie vrij atelier, een les of een workshop zijn eigen werkplek (inclusief vloer) en alle andere gebruikte oppervlakken goed schoonmaken en alle gebruikte materialen weer op de daartoe voorziene plaats opruimen.

Roken is strikt verboden in het atelier, evenals voor of naast de voordeur, zijdeur, op het koertje of in de tuin. Er kan buiten gerookt worden, enkel bij de daartoe voorziene asbak achteraan de parking. Peuken op de grond of in de beplanting gooien wordt gezien als zwerfvuil achterlaten en is eveneens strikt verboden.

Huisdieren worden niet toegelaten.

Alle materialen van welke aard ook die door en/of voor Keramiekatelier CV zijn gemaakt en/of die ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers van het atelier, blijven te allen tijde eigendom van het atelier en zijn onderworpen aan het auteursrecht van het atelier. Bij vaststelling van diefstal zal de politie verwittigd worden en zal de toegang tot het atelier verder geweigerd worden, zonder vergoeding van de resterende periode van een beurtenkaart of abonnement, of een geboekte lessenreeks of workshop.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde, komen voor rekening van de deelnemer.

Keramiekatelier CV behoudt zich het recht voor om de toegang tot het atelier te weigeren indien de huisregels niet gevolgd worden.

De openingsuren van het atelier worden bekend gemaakt op de website. Keramiekatelier CV heeft het recht om de openingsuren te wijzigen. Keramiekatelier CV zal de exacte vakantieperiodes steeds ruim vooraf bekend maken via dezelfde weg. Aan sluitingsdagen en vakantieperiodes kan geen recht ontleend worden om korting te vragen op de abonnementsprijzen. 

Keramiekatelier CV kan indien vereist en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van zijn faciliteiten intrekken voor reparatie, wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden of om andere redenen. Keramiekatelier CV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde apparatuur niet beschikbaar kan zijn om welke reden dan ook.

Keramiekatelier CV behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les of workshop en de identiteit van een lesgever en/of de beschikbaarheid van apparatuur. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt.

Keramiekatelier CV behoudt zich het recht voor om beeldopnamen te maken gedurende de cursus voor reclamedoeleinden, tenzij expliciet en schriftelijk vooraf is aangegeven bij de inschrijving of ten laatste voor aanvang van een workshop of lessenreeks dat een deelnemer of verwante niet akkoord gaat met vastlegging/opname. Lees hiervoor ook onze privacyverklaring.

Heb je een klacht over een lessenreeks, workshop of het vrije atelier? Neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

Vrij atelier

De prijzen van de beurtenkaarten en de abonnementen staan op de website. Een beurtenkaart of een abonnement kan via de website, e-mail of in het atelier worden aangevraagd. Na bevestiging hiervan door Keramiekatelier CV zal de deelnemer gevraagd worden het verschuldigde bedrag over te schrijven. Indien gewenst kan er ook contant in het atelier zelf betaald worden. Na ontvangst van betaling van een beurtenkaart of abonnement kan een deelnemer gebruik maken van het vrije atelier, nadat zij haar plaats hiervoor gereserveerd heeft via de website, per e-mail, WhatsApp of telefonisch. Een reservering geldt steeds voor 1 sessie van maximaal drie uur: in de voormiddag, de namiddag of de avond. Er kan in geen geval gebruik gemaakt worden van het atelier als er niet vooraf betaald werd. 

Beurtenkaarten en abonnementen zijn steeds op naam, m.a.w. niet overdraagbaar, noch te delen met anderen.

Een abonnement geeft recht op op onbeperkt gebruik van het atelier, steeds voor zover er plaats is (maximaal 10 personen per sessie). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de berekening van de prijs van het abonnement is rekening gehouden met sluitingsdagen en vakantieperiodes van het atelier.

Er zijn twee mogelijkheden van betaling van een abonnement: ofwel kiest men om de abonnementsprijs voor een heel jaar ineens te betalen, ofwel kiest men voor maandelijkse betalingen via domiciliëring of doorlopende opdracht.

Bij aankoop van een abonnement kan de deelnemer plek krijgen in een kast in het atelier om zijn persoonlijk gereedschap en materialen achter te laten. Dit voordeel geldt zolang de voorraad strekt, hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Een abonnement gaat steeds in op de eerste van de maand voor een periode van 1 jaar.

 • Indien een deelnemer door ernstige omstandigheden toch niet kan starten op de voorziene datum (ziekte of gelijkaardig), kan de aanvang van het abonnement wel uitgesteld worden in onderling overleg met Keramiekatelier CV. 
 • Bij volledige annulering van een abonnement dat nog niet aangevangen is wordt een kost ingehouden van 10% op de jaarprijs, met een minimum van 25 EUR. 
 • In geval van langdurige ziekte (> 1 maand, met doktersattest) kan het lopende abonnement tijdelijk opgeschort worden in onderling overleg. 
 • Bij vroegtijdige opzegging van een lopend abonnement wegens zwaarwegende redenen kan een deelnemer een deel van zijn abonnementsprijs min 10% kosten (met een minimum van 25 EUR) terugkrijgen op voorwaarde dat zij een ander persoon vindt die haar plaats kan innemen.

Beurtenkaarten zijn maximaal 1 jaar geldig. Beurtenkaarten worden niet gerestitueerd. Als een deelnemer door ernstige omstandigheden niet meer kan komen naar het atelier kan de beurtenkaart in onderling overleg overgedragen worden aan een andere persoon, aangedragen door de deelnemer. Telkens een deelnemer gebruik maakt van het atelier (ook als dit voor een tijdspanne is die korter is dan 3 uur) zal een beurt in mindering gebracht worden van zijn beurtenkaart.

Deelnemers kunnen vrij gebruik maken van de uitrusting en het materiaal van het atelier, behalve van het materiaal dat gereserveerd is voor de workshops. Uitrusting en materiaal moeten met zorg behandeld worden en steeds goed schoon gemaakt. Eventuele beschadiging en breuk (bvb. van gipsmallen) moeten worden vergoed.

Verschillende soorten klei en glazuren kunnen ter plaatse worden aangekocht. Speciale wensen kunnen eventueel besteld worden. 

De werken die in het vrije atelier worden gemaakt worden gebakken als de deelnemer dat aangeeft en zo snel als de omstandigheden het toelaten. De werkstukken die thuis worden gemaakt kunnen zeer uitzonderlijk ook in het atelier worden gebakken, maar enkel als de werking van het atelier dit toelaat. Werken die ter plaatse worden gemaakt krijgen steeds voorrang in de bakplanning. Zie hiervoor de tarieven en bepalingen onder ‘Glazuren en bakken’. 

Lessenreeksen

De lessenreeksen gaan door bij minimaal 6 inschrijvingen. Er worden maximaal 10 cursisten toegelaten tot een lessenreeks.

De cursusprijs is inclusief het gebruik van klei en oxides tijdens de lessen en het biscuitbakken van de werken. Glazuren, oxiden, pigmenten, engobes en glazuurbak zijn niet inbegrepen en worden ter plaatse betaald. De tarieven voor het glazuurbakken hangen uit in het atelier. 

Het is de regel dat alleen tijdens de lessen of het vrije atelier aan de werkstukken wordt gewerkt. Wat tijdens de lessenreeks niet afgeraakt, wordt afgewerkt tijdens het vrije atelier.

De hele lessenreeks wordt vooraf betaald, per overschrijving of contant. De inschrijving is pas geldig wanneer het volledige cursusbedrag betaald is en de deelnemer betaalbevestiging heeft ontvangen van Keramiekatelier CV.  

Annulering of wijziging (ongeacht de reden) van deelname aan een lessenreeks kan alleen schriftelijk gebeuren. 

 • Bij annulering of wijziging tot 1 maand voor de gereserveerde datum zijn de kosten 10% van het cursusgeld, met een minimum van 25 EUR.
 • Binnen de maand voor aanvang van de cursus is geen terugbetaling meer mogelijk, tenzij iemand op de wachtlijst je plaats kan innemen of je zelf een andere deelnemer aandraagt. In dat geval wordt het cursusgeld teruggestort verminderd met 25 EUR annuleringskosten
 • Als je vanwege ziekte een les mist is er de mogelijkheid om binnen de cursusperiode een keer naar het vrije atelier te komen (werken op zelfstandige basis), op voorwaarde dat er voor aanvang van de les verwittigd wordt. Uiteraard in overleg en enkel als er op het gewenste moment plaats is in het atelier. Bij het eindigen van de cursusperiode stopt ook de mogelijkheid lessen in te halen. Bij voortijdige beëindiging van de lessenreeks of bij het missen van een of meerdere lessen blijft altijd het volledige cursusgeld verschuldigd.

Betaling van het cursusgeld moet gebeuren bij inschrijving en uiterlijk vóór aanvang van de cursus, zonder enige korting. Wanneer de inschrijving plaatsvindt nadat de cursus al is gestart moet er onmiddellijk worden betaald. 

Workshops

De workshops gaan door bij minimaal 4 inschrijvingen. Er worden maximaal 10 cursisten toegelaten tot een workshop.

De prijs van de workshop is inclusief het gebruik van klei, alle materialen en de eerste bakbeurt. Indien er meer inbegrepen is staat dit beschreven op de website bij de desbetreffende workshop. 

De workshop wordt vooraf betaald, via de website of contant. De inschrijving is pas geldig wanneer het volledige bedrag van de workshop betaald is en de deelnemer betaalbevestiging heeft ontvangen van Keramiekatelier CV.  

Annulering of wijziging (ongeacht de reden) van deelname aan een workshop kan alleen schriftelijk gebeuren. 

 • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor de gereserveerde datum zijn de kosten 10% van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 EUR.
 • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor de gereserveerde datum zijn de kosten 50% van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 EUR.
 • Bij annulering of wijziging binnen 2 weken voor de gereserveerde datum is geen terugbetaling mogelijk, tenzij iemand op de wachtlijst je plaats kan innemen of je zelf een andere deelnemer aandraagt. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort verminderd met 25 EUR kosten. Je kan ook iemand in je plaats laten komen, hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Bij het missen van een workshop blijft altijd het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Betaling van het inschrijvingsgeld moet gebeuren inschrijving en uiterlijk vóór aanvang van de workshop, zonder enige korting. Wanneer de inschrijving plaatsvindt op de dag van de workshop moet er onmiddellijk worden betaald, voor aanvang van de workshop.

Glazuren en Bakken

Alle werken die in het atelier gemaakt worden, kunnen worden gebakken in de elektrische keramiekovens. Bij het maken van de werken moet rekening gehouden worden met de afmetingen van de ovens.

Gegevens van de ovens

Twee elektrische Nabertherm ovens:

1) Volume: 200 L
Binnenafmetingen: 50 cm B x 53 cm D x 72 cm H
Maximale stooktemperatuur: 1320°C (ook geschikt voor porselein).
Verwarming vanaf vijf kanten en speciale indeling van de verwarmingselementen zorgen voor een optimale temperatuurgelijkmatigheid.

2) Volume: 140 L
Binnenafmetingen: 55 cm diameter x 57 cm H
Maximale stooktemperatuur: 1320°C (ook geschikt voor porselein).

Ronde bovenlader.

De gebruikte klei moet goed gekneed en goed opgebouwd zijn. Wegens ontploffingsgevaar en mogelijke beschadiging van andere werken in de oven moet de deelnemer ervoor zorgen dat werkstukken hol zijn en dat er zeker geen luchtbellen in zitten. Als er toch een ontploffing plaatsvindt en er ontstaat schade aan andere werken of aan de oven, dan zal dit door de deelnemer vergoed moeten worden. 

Werkstukken die goed droog zijn en klaar zijn om gebakken te worden, moeten met een schone onderkant op het daartoe voorziene rek geplaatst worden. We bakken wanneer we een volle oven hebben. Er wordt biscuitgebakken op 1050°C.

Voor de glazuurbak moeten er steengoedglazuren worden gebruikt. Deze kunnen aangekocht worden in het atelier. Als een deelnemer toch verkeerde glazuren gebruikt of door ondeskundig aanbrengen van het glazuur er tijdens het bakproces schade ontstaat aan andere werken of aan de oven, dan zal dit door de deelnemer vergoed moeten worden. Keramiekatelier CV kan weigeren bepaalde werkstukken te bakken als ze niet aan de richtlijnen voldoen.

Het bakken van werkstukken vindt plaats op basis van vooruitbetaling. De werken worden gewogen voor de biscuit- of glazuurstook en afgerekend aan de tarieven zoals uitgehangen in het atelier. 

De werkstukken die thuis worden gemaakt kunnen zeer uitzonderlijk ook in het atelier worden gebakken, als de werking van het atelier dit toelaat. Werken die ter plaatse worden gemaakt krijgen voorrang in de bakplanning. Speciale wensen wat betreft timing zijn bespreekbaar, maar kunnen extra kosten meebrengen. Er moet een bakformulier worden ingevuld (omschrijving werk, klei/glazuur, baktemperatuur, naam, e-mail, telefoonnummer) en er wordt een indicatieve tijd meegegeven wanneer het stuk opgehaald kan worden. De grootte en de baktemperatuur van het werk kunnen hier een rol in spelen. Aan deze indicatie kunnen nooit rechten worden ontleend. Afhankelijk van de ‘ovenbezetting’ kan dit korter of langer duren dan aangegeven. Werkstukken kunnen worden opgehaald tijdens de openingsuren van het vrije atelier. 

Keramiek blijft handwerk. Het bakken van keramische werkstukken is op risico van de maker. Er kan altijd iets misgaan tijdens het stookproces. Een werk kan barsten of vervormen, een glazuur ziet er niet uit zoals verwacht. De werken worden met de grootste zorg behandeld tijdens het bakproces. Keramiekatelier CV is echter nooit aansprakelijk voor enige vorm van schade aan je werkstuk. In geval van breuk blijft de bakprijs hetzelfde. 

Cadeaubonnen & kortingscodes

Cadeaubonnen kunnen voor elk bedrag opgemaakt worden. Ze kunnen aangekocht worden via de website of in het atelier zelf. Ze worden dan respectievelijk opgestuurd of afgehaald. Er staat geen geldigheidsdatum op en ze worden niet terugbetaald.

Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een beurtenkaart, abonnement, workshop of lessenreeks. Cadeaubonnen kunnen ook gebruikt worden voor de bestelling van producten bij Keramiekatelier CV of een aankoop van keramiek in het atelier. Als het bedrag van de cadeaubon hoger is dan de prijs van de beurtenkaart, het abonnement, de workshop of de bestelling, kan de rest van het tegoed later gebruikt worden.

Een bestelde cadeaubon zal pas aan de koper bezorgd worden na ontvangst van betaling.

Kortingscodes kunnen eveneens gebruikt worden voor de gedeeltelijke betaling van alle diensten en producten die Keramiekatelier CV aanbiedt. De code moet worden ingevoerd in het ’opmerking’-veld op het inschrijvingsformulier op de website, ofwel duidelijk vooraf gemeld worden als de inschrijving op een andere manier gebeurt.

Reserveringen met betaling d.m.v. cadeaubonnen en kortingscodes gaan op dezelfde manier als gewone inschrijvingen. M.a.w. de inschrijver zal kunnen deelnemen naargelang beschikbaarheid in het atelier.

SPECIALE ACTIE: Meerdaagse servies

N.a.v. het 4-jarig bestaan van het atelier in juni: kom met twee (of meer) en krijg 40% korting vanaf de tweede inschrijving! Heb je reeds eerder een servies workshop bij ons gevolgd, dan kan je deze korting ook krijgen. Inschrijven via mail naar keramiek@ateliercv.be.